Poradnik budującego

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów które należy skompletować w celu uzyskania decyzji „Pozwolenie na budowę” oraz poszczególne etapy budowy.

Jeśli państwo chcą dokonać adaptacji typowego projektu kupionego np. w Internecie czy w biurze projektów należy przed kupnem projektu skompletować wszystkie dokumenty z etapu pierwszego i udać się do projektanta. Projektant / architekt sprawdzi czy dom jest możliwy do wybudowania na Państwa działce i doradzi Państwu w wyborze ewentualnie innego domu czy usytuowania budynku. Nie radzimy kupować projektu typowego przed uzyskaniem wypisu z planu zagospodarowania i usytuowaniu budynku na mapie sytuacyjno-wysokościowej gdyż może się okazać że wybrany przez Państwa dom nie spełnia technicznych wymogów.

"ETAP I" - kompletowanie dokumentów formalno-prawnych przez inwestora.

 • Należy udać się do Urzędu Architektury Gminy/Miasta sprawdzić czy w obrębie Państwa działki jest Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego
 • Jeśli jest to należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z zagospodarowania przestrzennego – czas oczekiwania ok. 3 dni
 • Jeśli nie to należy złożyć wiosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (potocznie „WZ”-tka)
 • Należy zwrócić się do zakładu elektrycznego, wodociągowo-kanalizacyjnego, zakładu gazowniczego o wydanie warunków dostaw mediów – czas oczekiwania do 30 dni
 • Do Wydziału Geodezji i Kartografii (Kraków, ul. Przy Moście 1) i uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów własnej i sąsiednich działek – czas oczekiwania – wypis i ksero-kopia mapy ewidencyjnej są „od ręki”
 • Należy udać się do zarządcy drogi (Gminna, Powiatowa, Krajowa) o zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej lub o zaświadczeniu o istniejącym zjeździe – czas oczekiwania ok. 2 tyg.
 • Należy zwrócić się do geodety o mapę do celów projektowych (Atlas  tel. 503449685) w skali 1:500 działki na której będzie prowadzona inwestycja (mapa powinna zawierać wszystkie media, oraz obszar powinien być poszerzony o 30 m od granicy działki) czas oczekiwania 14-28 dni
 • "ETAP II" projektowanie domu

  Z kompletem dokumentów należy zwrócić się do projektanta: listę fachowców  polecanych przez naszą Firmę – sprawdzonych profesjonalistów znajdziecie Państwo w zakładce „Polecani Fachowcy”

  Warunki przyłączenia do sieci energetycznej

  Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

  Warunki przyłączenia do sieci gazowej

  Zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej

  Wypis i wyrys z rejestru gruntów

  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy

  Akt notarialny

  Mapa do celów projektowych Projektant na podstawie Państwa wskazówek i uwag przygotowuje koncepcję, po akceptacji koncepcji przystępuje  do projektowania podczas którego cały czas konsultuje  projekt.

  Projektant na podstawie Państwa wskazówek i uwag przygotowuje koncepcję, po akceptacji koncepcji przystępuje  do projektowania podczas którego cały czas konsultuje  projekt. Ostatecznie wykonuje:

  Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  Projekt wyłączania z gruntów rolnych

  Projekt zagospodarowania terenu działki

  Część opisową
  Część rysunkową

  Projekt architektoniczny domu

  Część opisową
  Część rysunkową

  Projekt konstrukcyjny

  Część opisową
  Część rysunkową

  Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej

  Część opisową
  Część rysunkową

  Projekt wewnętrznej instalacji wod.-kan., gaz, CO

  Część opisową
  Część rysunkową

  Czas projektowania jest zależny od skomplikowania budynku ? ok. 35 dni

  Po zakończeniu projektów architektonicznych i konstrukcyjnych Państwo dokonują ostatecznej akceptacji projektu.

  Projektant kompletuje projekt w 4 egzemplarzach i składa w Państwa imieniu wniosek o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego – cały czas monitorując postęp prac w starostwie – czas oczekiwania na decyzję max 65dni.

  "ETAP III"  budowa budynku

  Należy powiadomić Starostwo Powiatowe o rozpoczęciu robót budowlanych z 7 dniowym wyprzedzeniem oraz oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków

  Rozpoczęcie budowy:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie – polecamy nasze usługi 503449685 Atlas
  • wykonania niwelacji terenu
  • zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
  • wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
  • Budowa
  • Geodezyjna Inwenatyzacja Powykonawcza – polecamy nasze usługi 503449685 Atlas
  • Zakończenie budowy – odbiór