Usługi

Podział Nieruchomości

Wykonujemy profesjonalne podziały nieruchomości. Celem podziałów jest wydzielenie części nieruchomości w celu np. sprzedaży , zamiany lub darowizny. Nasza firma przeprowadzi Państwa przez cały proces podziału , odpowiednio doradzając na każdym etapie w trakcie całego postępowania. Etapy podziału działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego :

  •  przygotowanie wstępnego projektu podziału
  • złożenie wniosku o opinię do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
  • po otrzymaniu pozytywnej opinii można przystąpić do podziału nieruchomości 
  • dokumentacja z całego procesu zostaje przekazana do wydania decyzji zatwierdzającej podział przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta .

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu rozgraniczeń nieruchomości . Jest to procedura wymagająca wiedzy specjalistycznej jaki i odpowiednich umiejętności negocjacji oraz przeciwdziałania powstawaniu sporów granicznych. Zajmujemy się również ustaleniem linii brzegu zgodnie z Ustawą Prawo Wodne.

Rozgraniczenie nieruchomości

Wznawianie znaków granicznych / wyznaczanie punktów granicznych / ustalanie granic działek ewidencyjnych.

W zależności od potrzeb oraz od stanu dokumentacji archiwalnej istniejącej dla Państwa działek wykonujemy wznawianie znaków granicznych / wyznaczanie punktów granicznych / ustalanie granic działek ewidencyjnych. Z naszym bogatym doświadczeniem odpowiednio dobierzemy procedury dla Państwa działek oraz skutecznie i bezstresowo przeprowadzimy Państwa przez cały proces. Czynności te warto przeprowadzić przed ewentualnym np. ogrodzeniem swojej działki.

Mapy do celów projektowych

Każda inwestycja budowlana związana jest z przygotowaniem projektu budowlanego, który zawiera w sobie projekt zagospodarowania działki lub terenu. Projekt ten wykonywany jest na mapie do celów projektowych. Nasz zespół geodetów wykonuje mapy do celów projektowych zarówno w formie papierowej jak i cyfrowej.

Wytyczanie budynków i obiektów budowlanych

 Wytyczanie budynków i obiektów budowlanych to zespół czynności geodezyjnych (pomiarowych) prowadzących do zrealizowania projektu Państwa budynku na działce , czyli faktyczne jego wyznaczenie w terenie zgodnie z dokumentacją projektową.

Tyczenie obiektu budowlanego - budynku polega na pracach w terenie i utrwalania na gruncie:

1. głównych osi obiektów budowlanych
2. punktów charakterystycznych projektowanego obiektu
3. stałych punktów wysokościowych

Inwentaryzacje powykonawcze budynków do odbioru wraz z zagospodarowaniem działki

 Inwentaryzację powykonawczą sporządza się po ukończeniu obiektu budowlanego. Celem inwentaryzacji powykonawczej jest zebranie danych na temat przestrzennego rozmieszczenia budynków oraz innych elementów zagospodarowania działki.